Search form

1 Corintonam 6:13

13Chikich aints ainausha chichainak: Ii yutairi yuwakrikia, wakenam engkemniayi. Yus yutai yuwataram tusa, iin waken najatramamiaji tina nuka nekasaintai. Tura ii yutairisha, tura ii wakesha mengkakatin ainawai. Antsu tunau takastaram tusangka, ii Apuri Cristo ii namangkenka najatramachmiaji. Antsu winar ataram tusa, ii namangkenka najatramamiaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index