Search form

1 Corintonam 7:21

21Tura atum Cristo umirtsuk pujusrum aintsu inatiri akurmesha, nunia Cristonu wajasrum napchau nintimtsuk asataram. Antsu inatmin atumin chichartamak: Angkan pujustasam wakerakmeka jiinkitnuitme turaminamtaikia, nekasrum jiinkitnuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index