Search form

1 Corintonam 8

Yuschau waininayat wína yusruitme tinu ainaun pachis timiauri

1Yatsur ainautiram, Cristo umirchau ainau ni yusrin, Yuschau waininayat, tangkurin susartas maawaramtai ¿nuna namangke Cristonu ainauti yuwatnuashi? tu inintsamarume nuna pachisan aatjarme. Antuktaram: Iikia nukap nekaji taji nuka nekasaintai. Antsu iijai metek nekainachu ainaun pachisar: Nuka mianchawaitai taji nuka napchawaitai. Antsu Cristonu ainau aneakrikia, iisha Yus miatrusrik umirkur pujustinuitji. 2Aints nangkami nintimias: Mash aa nunaka nekajai tayat, Yus niin nekamtikiatas wakera nunaka mashkia nekatsui. 3Antsu Yusen anea nuna pachis Yus: Nuka wina aintsruitai tawai.

4Tura asamtai Cristo umirchau ainau ni yusrin susartas tangkun maina nusha yuwamnawashi, tu nintimsaram pujau asaram nintimrataram. Yuska kichkitai nuketai. Antsu ju nungkanam pujuinauka: Juka wína yusruitai tina nuka Yuschawaitai tusar nekaji. 5Aints ainau wakan ainaun, tura iwianch ainauncha shaminak, untsuri umirin ainayat nangkamiar: Nayaimpinmasha, tura nungkanmasha yuska untsuri pujuinawai, tu nintiminawai. 6Antsu iikia Yuska kichkitai taji. Nuka iinu Apaachirintai. Nusha mash aa nuna najanau asa iincha: Wína umirtuktaram tusa najatmamiaji. Tura ii Apuringkia kichkitai. Nuka Jesucristoketai. Nuka ii Apaachiri Yusjai mash ainia nuna najanau asamtai, iisha nuna kakarmarijai iwiaakji.+

7Antsu aints ainau mashkia nunaka nekainatsui. Chikich ainau nangkamiar: Yuschau waininayat nuka ii yusrintai tinawai. Tura asamtai ni yusrin maaketai tiartas, ni tangkurin maawaru asaramtai, Cristonu ainau nuna namangken yuwinakka, napchau nintimsar shaminayat yuwinawai. 8Antsu ii yutairi yuwakrincha Yuska nunaka pachiatsui. Tura ii yutsuk pujakrisha Yuska napchauka awajtsuji. Tura ii yutairi yuwakrisha Yuska pengkerka awajtsuji. 9Antsu nuka nintimrataram: Atumka nuka tunaachawaitai tusaram, nu yutasha wakerakrumka yuwamnawaitrume. Antsu nu yuta yuwakrumningkia, chikich aints nuna wainak: Nuka tunaawitai tu nintimratnuitai. Tura asamtai chikich aints ainaun tunau nintimtikrai tusaram nintimrataram. 10Atumka aintsu yusri jeen pujusrum, nuka Yuschawaitai tusaram nekau asaram, tangku namangke ni yusrin susaru yuwau asakrumin, chikich aints Cristo nemarin atumin waitmak, nusha nunisang nuna yuwau asa, Criston umirtan inais, tuke chikich aintsu yusri jeen maaketai titas wayaamnawaitai. 11Tura asamtai atumka: Chikich aintsu yusri nekas Yuschawaitai tusaram, nekayatrum nuni yuwau asakrumin, chikich aints Criston miatrusang umirchauka Cristo nu aintsun uwemtikratas jarukmaitiat, nu aintska mengkakatnuitai. 12Turamtai nu tangku namangke yuwau asaram, Criston nemarnuka tunau nintimtikrume. Nu turakrumka Cristoka umirtsuk tunau wajarme. 13Tura asakrumin wikia tajarme: Wi yutan yuwamtaikia, Cristonu ainau tunau wajasarai tusan, wikia yamaikia nu yutanka pengké yuwashtatjai.+

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index