Search form

1 Juan 4

Yuse Wakani tura Cristo nemase wakani pachisar etserkamu

1Aneetir ainautiram, ju nungkanam wait chichaman etserin untsuri irunui. Tura nuka: Wisha Yus akupkamuitjai nangkamiar tinu ainawai. Tura asaram nekachiatrumek: Nekas Yus akupkamuitai tiirap. Antsu ¿Nekasash Yuse Wakanijai chichaa? tusaram nekaataram. 2Nu nekaatasrum wakerakrumka tu nekaatnuitrume. Aints Jesúsan pachis: Nuka Yuse Uchirintiat, nekas aints wajas junia aintsua nunisang akiinamiayi, tu chichaakka, Yuse Wakanijai chichaawai. 3Antsu aints Jesúsan pachis tu chichachuka Yuse Wakani ni nintinka pujatsui. Antsu Cristo nemase wakani ni nintin pujawai. Tura Cristo nemase wakani tatinuitai tamauka antukmarume. Nu wakantrintin yanchuk ju nungkanam taawitai.+

4Uchichir ainautiram, atumka Yusnau asaram, Yuse Wakani atumi nintin pujawai. Antsu ju nungkanmaya ainau nintin iwianch pujawai. Antsu atumi nintin puja nuka timiá kakaram asamtai, atumsha nu wait chichaman etserin ainau nepetkawaitrume. 5Nu wait chichaman etserin ainau ju nungkanmaya asar, aya nungkanmaya aa nuna pachisar chichainawai. Turinamtai ju nungkanmaya ainau nuna chichamenka pengker anturinawai. 6Antsu iikia Yusnawaitji. Tura asakrin Yusnau ainauka iinu chichamen anturtaminaji. Antsu Yusen umirchau ainau iinu chichamenka anturtaminatsji. Tura asaramtai ¿yaachia Yuse Wakani nekas aa nuna umirua? tura ¿yaachia anangkartutai wakan aa nuna umirua? tusar nekaamnawaitji.+

Yuska tuke anengkratui timiauri

7Aneetir ainautiram, aneeniamuka Yusnumia winau asamtai, iisha aneenimi. Yusen aneenauka Yuse uchiri ainawai. Tura asar Yus tuyapi pujawa tusar nekainawai. 8Yuska tuke anengkratnuitai. Antsu chikich ainaun aneetsuk pujauka: Yus tuyapi pujawa tusangka nekatsui. 9Yus iin timiá anenmau asa: Atum wina Uchirjai tuke iwiaaku pujusmintrum tusa, ni Uchirin kichik amia nuna ju nungkanam akupturmakmiaji. Tura asa ni anengkratairin paan nekamtikramamiaji.+ 10Yuse anengkratairingkia nuwaitai: Iikia Yuska aneachmaitiat, Yus aints ainautinka timiá anenmau asa, ii tunaarin sakturmartas ni Uchirin akupturmakmiaji.

11Aneetir ainautiram, Yus iin timiá anenmau asamtai, iisha nunisrik mai aneeni wajarmi. 12Yuska pengké wainchawaitiatrik iisha mai aneeni wajakrikia, Yus ii nintin pujurtamji. Tura asamtai Yusjai metek anenin atinuitji.+ 13Yus ni Wakanin iin suramsau asamtai, Yus iijai tsanias pujawai, tura iisha Nijai tsaniasar pujaji tusar nekaji.+ 14Ii Apaachiri Yus mash nungkanmaya ainautin uwemtikramratas ni Uchirin akupturmaku asamtai, iikia nu nekau asar, nu chichamsha aints ainau ujaaji. 15Aints: Jesús nekas Yuse Uchirintai tauka Yusjai tsanias pujawai. Turamtai Yuscha nijai tsanias pujawai.+

16Tura asamtai Yuska iincha nekasampi anenmaji tusar iikia nekaji. Yuska tuke anengkratnuitai. Tura asamtai aints chikich ainaun tuke aneauka Yusjai tsanias pujawai. Tura asamtai Yuscha nijai tsanias pujawai. 17Tura asamtai nekas aneenit nuimiaru asar, iisha Jesucristo ju nungkanam pujumia nunisrik pujaji. Tura asar Cristo aints ainau tunaurin jiistas winamtai, iikia natsaamtsuk tura shamtsuk pujustinuitji. 18Nekas aneniamunmaka shamamuka atsawai. Iikia nekasar anenisar pujakrinka sapijkia mengkawai. Antsu ii tunaarijai wait wajaktin asar shamkatnuitji. Tura asar nangkamrik shamakur pujakrikia anengkratsuji.

19Yus eemak iin anenmau asamtai, iisha ni aneaji. 20Tura aints: Wisha Yusen aneajai tayat, chikich ainaun kajeruj pujakka waitrawai. Nekas chikich aints ainaun aneachusha ¿itiur Yusen wainchausha aneeting? 21Yus iincha ju chicham umirtuktaram tusa akupturmakmiaji: Yusen aneauka chikich ainauncha aneeti turammiaji.+

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index