Search form

1 Pedro 1:22-23

22-23Nintimrataram. Atumka Yuse chichame antuku asaram, tuke iwiaaku pujusmi tusaram, Yusnumia akiinawaitrume. Nu yamaram pujutnaka atumi apari, tura atumi nukurisha suramsachminuitrume. Antsu atumka Yuse chichame nekas aa nu umirkau asaram, tuke iwiaaku pujustinuitrume. Nu chichamka pengké mengkakashtinuitai. Atumka Cristonu ainaujai nekasrum aneenisrum pujustasrum atumi tunaari inaisaram, atumi nintingkia pengker awajrume. Tura asaram tuke inaitsuk aneenin ataram. 24Tura asamtai Yuse chichame tu aarmawaitai:

“Aints mash nupaaya nunisarang ainawai. Aints miajuitjai tinayat, yangkura nunisarang ainawai. Antsu nupaasha tura yangkursha minar mengkainayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index