Search form

1 Pedro 3:7

7Nuwentin ainautirmincha tajarme: Atumi nuwarijai pengker awajnaisaram pujustaram. Nuwa ainauka aishmangtijai metekka kakarmaka ainatsui. Antsu Yus aishmang ainautin, tura nuwa ainauncha metek wait anentramak tuke pujustinaka suramsau asamtai, atumi nuwaringkia pengker awajsataram. Yus wi seamun anturtukat tusaram turataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index