Search form

2 Corintonam 10:16

16Tura atumin jear, ii takatri Corintonam umisar, nuniangka nangkamakir, chikich nungka ainamunam Yusnum uwemratin chicham etserkatasar wakeraji. Antsu chikich ainau takatrin pachisrikia: Nu takatka iik takakmasmaji tichatnuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index