Search form

2 Corintonam 4:2

2Antsu chikich ainau natsanpiaku aa nuna úukar turina nuka iikia inaisawaitji. Tura anangkartin ainau turina nuka iikia turatsji. Tura Yuse chichamengka iikia pengké jumchiksha yapaijtsuji. Antsu Yuska iincha jiirmaji tusar, ni chichame etserkursha, Yuse chichame aarmawa nunisrik etserji. Turakrinka mash aints ainau nuna antukar: Nekas Yuse chichamentai tiarat tusar turaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index