Search form

2 Corintonam 5:12

12Nu takur iik nintimsarkia: Pengke aintsuitji tumamtsuji. Chikich ainausha ningki nintimtumasar: Miajuitjai tumamsar chikich aintsu nintinka nekainachiat: Nuka mianchawaitai tinawai. Antsu atumka ii turamuri nekau asaram chikich aints ainausha tenapkesar nekaawarti tusaram pengker nintimtusrum ujaktaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index