Search form

2 Tesalónicanam 1:12

12Ii Yusri tura ii Apuri Jesucristo atumin pengker awajtamsau asamtai, chikich ainau atumin pachitmasar: Nekasar Criston pengker umirinawai turamiarat tusar, iisha tuke Yus seakur pujaji. Tura ii Apuri Jesúsa naarin pachisrum: Ameketme pengkeram, tu nintimsaram pujusmintrum tusar, iisha Yus tuke seakur pujaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index