Search form

2 Tesalónicanam 1:3

Cristo taamtai Yus tunaarintin ainaunka wait wajaktiniun susartinuitai

3Yatsur ainautiram umaarutirmesha, atumka miatrusrumek Cristo umirkau asaram, tura miatrusrumek aneeniau asakrumin, tuke atum pachisar nekasar Yuska maaketai timinuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index