Search form

2 Tesalónicanam 2:13

Yus atumin uwemrataram tusa eatmakmiarume

13Yatsur ainautiram umaarutirmesha, ii Apuri atumin anenmau asamtai, iisha atum pachisar Yus tuke maaketai titinuitji. Atumka nekas chicham umirkau asakrumin, Yuse Wakaningkia atumi nintin pengker awajtamsamiarume. Tura asakrumin nu nangkamtaik Yus atumniaka uwemramnawaitrume turammiarume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index