Search form

2 Tesalónicanam 3:1

Iin pachikratsaram Yus seataram

1Yatsur ainautiram umaarutirmesha, kichnasha inangnamunam tajarme. Ii Apuri chichame nukap etserkau asakrin, chikich chikich nungkanam wári jearti tusaram Yuska seataram. Tura atumka Yuse chichame pengker antuku asakrumin, tura Yuska nekas juuntapita tinu asakrumin, chikich nungkanmaya ainausha Yuse chichamen antukar, atumjai metek Yus juuntapita tiarti tusaram Yuska seataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index