Search form

2 Timoteo 1:1-2

Chicham aatramuri

1-2Aneetiru uchiru Timoteowa: Wiitjai Pabloitjai. Yus wakerau asamtai Jesucristo akupkamuitjai. Cristo Jesúsjai tsaningkiaru ainaun mash pujut nangkankashtinun susatatjai Yus tinu asa, nu etserkata tusa akuptukuitai. Ii Apaachiri Yus, tura ii Apuri Jesucristo amincha yainmakarti, tura wait anentramrarti, tura angkan pengker pujustinasha amincha suramsarti tusan, amin aatkun pujajai.

Cristo pachisar chichastinka natsaaraip

3Uchiru, wikia tsawaisha kashisha tuke: Yus amin yainmakti tusan, amin pachisan maaketai tajai. Yaanchuik wína wear Yusen umirin armia nunisnak wisha tunaanaka nintimtsuk Yusen umirkun pujajai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index