Search form

2 Timoteo 1:5

5Ameka Cristo nekasampita timiame nunaka kajinmatsjai. Ami nukuchrum Loida tura ami nukuram Eunicesha yaanchuik Yusen nekasampita tinu armiayi. Tura amesha nunismek tu pujame tusan nekajme.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index