Search form

Hechos 13:40-41

40-41Yuse chichame tu aarmawaitai:

‘Wishikiartin ainautiram nintimrataram. Atum iwiaaku pujakrumin, wisha wainchati takatan takaamtaisha, chikich ainau nuna pachis atumin ujatminau wainiatrumek, atumka nekasampita pengké tichatnuitrume. Tura asaram atumsha mengkakai tusaram shamkataram,’ Yus tawai.

Tu tinu asamtai, Yuse chichame etserin tiarmia nuna turunawai tusaram aneartaram,” Pablo timiayi.

42Tura chichas umis, Pablo Bernabéjai judío iruntai jeanmaya jiinkiaramtai, aints ainau niin chicharinak:

—Wait aneasrum, yamai etserkarume nuka chikich ayamtai kintatisha nunisrumek etseritaram, —tiarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index