Search form

Hechos 15:3

3Tusar akupkarmau asar, Fenicia nungkanam nangkamakiar, tura Samaria nungkanmasha nangkamakiar, Cristonu ainamunam jear:

—Judíochu ainau nekasar yaanchuik ni turutirincha inaisar Criston nemarinawai tinamtai, nuna antukar nukap warasarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index