Search form

Hechos 23:15

15Tura ataksha chicharinak:

—Atumsha tura ii juuntri ainausha suntara apurin chicham akuptakrum: Iisha nu aints pachisar chicham tenapkesar nekaratasar wakeraji, anangkuram titaram. Turakrumin suntara apuri Pablon akupkamtai, atumin jeatsaing ii maatji, —tiarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index