Search form

Colosasnum 1:23

23Tura asamtai nekasrum tuke inaitsuk Cristo nekasampita titinuitrume. Tura Cristonam uwemratin chicham antuku asaram, tuke inaitsuk: Wikia Cristojai nayaimpinam pujustasan wakerajai tinu asaram, nekasrum nayaimpinmaka pujustinuitrume. Nu uwemratin chichamnaka mash nungkanam etserkaruitai. Tura Cristo wína akuptuku asamtai, wisha nu chichaman etsernuitjai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index