Search form

Colosasnum 1:26-27

26-27Yuska nekas pengker chichaman mash nungkanam pujuinaun nekamtikiatas wakerayat, nu nangkamtaikia aints ainautin nekamtikramachmiaji. Antsu yamaikia Yus nu chichamnaka Cristonu ainautinka nekamtikramji. Nu chichamka nuwaitai: Mash nungkanam Cristonu ainautin ni Wakanin engketramau asamtai, Cristo atumi nintin pujau asamtai, nijai tsaniasrum tuke iwiaaku pujustinuitrume.

28Tura asakrumin iisha Cristo pachisar chicham etserji. Tura Criston miatrusarang umirinak nekasar tunaarinchau Cristonu arti tusar, Cristo nekatirijai tuke nu chichamka nuikiartaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index