Search form

Colosasnum 1:3-4

Pablo Cristonu ainaun pachis Yusen seatmiauri

3-4Atumka Cristo Jesúsnau asakrumin, tura Cristonu ainau mash aneau asakrumin, iisha atum pachisar chicham antukar, Yus ii Apuri Jesucristo Apaachiri asamtai, atum pachisar seakur tuke maaketai taji. 5Atumka Yusnum uwemratin chicham nekas aa nu antuku asaram, nayaimpinam pujustatjiapi tinu asakrumin, iisha atum pachisar tuke maaketai taji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index