Search form

Colosasnum 2:23

23Aints nu chichaman umirinak pujuinauka ningki nintimsar: Nekasan Yusen umirnuitjai tinawai. Tura wína namangkruka mianchawaitai tusar, ni namangkenak nukap waitkinawai. Tuminau asaramtai chikich aints ainau nuna wainkar nangkamiar: Nu aints ainauka nekau ainawai, tu nintiminawai. Antsu tu nintiminauka ni namangke wakeramurinka nepetkachartinuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index