Search form

Efesonam 1:13

13Tura atumsha iiya nunisrumek nekas uwemratin chicham Criston pachisrum antuku asaram, Cristo nekasampita timiarume. Tura asamtai Yus: Wína Wakantrun aints ainau nintin engketatatjai tinu asa, ni Wakanin nekas pengker aa nuna atumi nintin engketramamiarume. Tura asamtai atumsha: Wikia nekasnapi Yusnawaitja tusaram, atumek nekamatnuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index