Search form

Efesonam 5:32

32Yus nu nangkamtaik aints nuwatnaikiatnun pachis nunaka timiayi. Tura yaanchuikia nunaka nekaachminun wainiat, Yus wína nekamtikruau asamtai wisha tajarme: Ju chichamka Cristonu ainauti mash iruntrar kichik namangkea nunisrik pujuinaji taku tawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index