Search form

Efesonam 6:2-3

2-3Yus nu nangkamtaik chichaman akupak: Ju chicham umirkuram, nekasrum pengker pujustinuitrume turammiaji nuka nuwaitai: “Atumi aparisha, tura atumi nukurisha umirkataram. Turakrumka pengker aints atinuitrume, tura untsuri musach ju nungkanam pujustinuitrume.”

4Uchirtin ainautirmincha tajarme: Atumi uchiri nangkamrumka kajkairap. Antsu pengker nuiniakmaikiakrum, tunau wajasaim tusaram, tura Yusen pengker nintimtusarat tusaram, Cristo wakera nunisrumek tsakatmartaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index