Search form

Gálatas 5:13-14

13-14Yatsur ainautiram umaarutirmesha, Cristo atumin: Angkan pujustaram tusa untsurmaku asamtai, yamaikia atumi namangke wakera nuka nintimtsuk asataram. Antsu Yus umirkatin chichamka mash kichik chichamjai timinuitai. Nu chichamka nuwaitai: “Atumi namangke anearme nunisrumek chikich ainausha aneetaram.” Tu aarmau asamtai, nekasrum aneeniakrum yainiktaram. 15Tura aneenitsuk jiyaani pujakrumka, pachim esaniniar yunainawa nunisrumek pujarme. Tura asaram amuniktinuitrume. Tu pujusai tusaram wainmamkataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index