Search form

Hebreos 5:5

5Tura asamtai Cristo: Wikia sacerdote juuntri atajai, ningki nintimsangka tichamiayi. Antsu Yus chicharak:

“Ameka wína nekas Uchiruitme. Ju kintati wína kakarmarun suajme,”

ni Uchirinak tu tinu asa, Yus ningki wakerak pengker awajas: Sacerdote apuria nunismek ata tusa inaikiamiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index