Search form

Hebreos 7:3

3Ni aparisha, tura ni nukurisha, tura ni weari ainausha yáki tusar nekaachminuitji. ¿Tura warutik akiinaya? tura ¿nekasash jakaya? tusarsha nekaachminuitji. Tura jakamuri nekachu asar, tuke jakachua nunisrik nintimratnuitji. Tura Yuse Uchiri tuke aints ainaun pachis sacerdotea nunisang Yusen seau asamtai, Yuse Uchirisha Melquisedeca nunisketai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index