Search form

Santiago 2:14

Cristonu ainau chichakmauri tura turamuri pachis etserkamu

14Yatsur ainautiram, umaarutirmesha anturtuktaram. Aints Criston nekasampita tayat, Yuse chichamen umirtsuk pujakka ¿nekas pengkerak puja? Atsa. Yuse chichamen nekasampita tayat, umirtsuk pujakka ¿tu uwemratnukai? Atsa, tuuka uwemrashtinuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index