Search form

Santiago 2:2-3

2-3Aints uwejnum wejtai kuri najanamun uwejak, tura wejmak shiirman entsar, atum iruntramunam wayaamtai, tura chikitcha wejmak aruchin entsar nusha nunisang atum iruntramunam wayaamtai ¿itiur nintimtarme? Wejmak pengker aa nuna entsaaru atumka chicharkuram: Juni tutang pengkernum keemita tusaram, antsu chikichka wejmak mamuruchin entsaaru wainkaram: ¿Ani wajasta antsu turachkumka, wína nawernini nungkanam pujusta timinkitrum? 4Tu pujakrumka, ju aintska pengkeraitai, antsu chikichka mianchawaitai, tu nintimsaram pujau asaram, pasé nintimsaram pujarme.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index