Search form

Santiago 4:11

Cristonu ainau pachisrum pasé chicharkairap

11Yatsur ainautiram umaarutirmesha, chikich aints pachisrum pasé chicharkairap. Cristonu ainaun pachis pasé chicharkaruka: Yus umirkatin chicham napchawaitai tawai. Tura Yus: Chikich ainau aneetaram tímia nu chichamnaka umirtsui. Atumka nu umirkatin chicham umirchau asaram: Nu chichamka napchawaitai tarume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index