Search form

Santiago 4:8

8Tura Yus nintimraram nijai chichastaram. Nu turakrumningkia, niisha atumniaka nintimturmastinuitrume. Tunau ainautiram, atum tunau turamuka inaisataram. Atum nintimkuram: ¿Nekasnash Yusen umirkataj? ¿Antsu ju nungkanam aa nunaka wakerukchatjash? tusaram nu yapajiasrumek mai nintim wajarme nuka inaisataram. Tura asaram Yus wína nintirun japitrurti tusaram seataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index