Search form

Juan 21:18

18Nekasan tajame: Ame natsa akumka wejmakrum entsaram, ame tuningsha wekaasatasam wakerakmeka pachitsuk wekainuyame. Turayatum juuntach wajasakminkia, ami kunturam kutsmarakmin, chikich aints wejmakrumin antstamrartin ainawai. Tura ame nuni weta nakitamin waitminayat, amin achirmakar juramkiartinuitai, —timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index