Search form

Lucas 11:49

49“Tura asakrumin Yus mash nekawa nuka atumin pachis ju chichamnaka aamtikramiayi. Yus chichaak: ‘Wína chichamrun etserin ainaun, wína chichamrun akatran: Tu etserkataram tusan aints ainaun akupkatnuitjai. Wi turamtai chikichnaka maawartinuitai. Tura chikichnaka papeekiar pasé awajsartinuitai,’ timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index