Search form

Lucas 12:29-30

29-30Yusen nintimtichu ainau mash nungkanam pujuinauka tuke inaitsuk: ¿Warinak yuwataj tura warinak amurtaj? tusar tuke nintimsar pujuinawai. Antsu atumka tuuka nintimtsuk asataram. Atumi Apaachiringkia atumi yuumamurin pachis mash nekau asamtai, atumi yutairisha, tura atumi amutirisha pachisrum napchau nintimtsuk asataram. 31Antsu Yuse wakeramuri nekasrum nintimrataram. Turakrumningkia atumi yuumamurincha mash suramsatatrume,” Jesús timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index