Search form

Lucas 6:37

Chikich aints pachisrum aujmatkairap timiauri

(Mat. 7.1-5)

37Nunia ataksha Jesús chichaak:

“Yus winaka wait wajaktiniun surusai tusaram, chikich ainau pachisrum paseetai tiirap. Tura Yus winasha jinum akuptukai tusaram, chikich aintcha pachisrum: Nu aintsun Yus jinum akupkati tiirap. Antsu tsangkurataram. Turakrumningkia Yuscha nunisang atumnasha tsangkutramratnuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index