Search form

Lucas 6:38

38“Chikich ainau yuumamurisha susataram. Turakrumningkia Yuska atum yuumamuncha suramsatatrume. Atumka chikich ainaun surittsuk suwakrum pengker nekapmarum, tura nuna nangkamasang nukap ati tusaram, aintsu pitakrin chumpiraram shitaram, nunia ataksha chumpiraram, aints ainau suarme nunisang Yuska atum yuumakrumnisha turutmatnuitrume,” Jesús timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index