Search form

Marcos 13:7-8

7-8“Aints ainau chikich nungkanmaya ainaujai maaniawartinuitai. Tura apu ainausha kajernaikiar mesetan najanawartinuitai. Nuniasha chikich chikich nungkanam uusha untsuri uurkatnuitai. Tura tsukasha nukap atinuitai. Antsu nuna turuna nangkamaramtai, nuna nangkamasang wait wajakartiniun nuniangka nangkamawartinuitai. Tura asamtai maaniamu chicham antakrumsha, tura meset atatui tamau antakrumsha shamkairap. Nungka meseatsaing maaniamu untsuri artinuitai. Antsu nungka mesertinka tewarikia achatnuitai.

9“Tura ii juuntri iruntramunam atumin juramkiartinuitai. Tura iruntai jeanmasha awatamrartinuitai. Tura wína aintsur asakrumin, atumin judío apuri ainamunmasha, tura romano apuri ainamunmasha chicham nekaarami tusar juramkiartinuitai. Tura asaramtai aneartaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index