Search form

Mateo 23:23

23“Maj, Moisésa chichame nuikiartin ainautiram, fariseo ainautirmesha aneartaram. Atumi ajarinia árak menta tutain, tura chikich áraksha anís tutain, tura chikich áraksha cominos tutain timiá tuupich au wainiatrum, diez (10) juukrum kichik Yus susatasrum akanuwearme. Nuka tuke inaitsuk turataram. Turayatrum nuna nangkamasrumek chikich chichaman Yus umiktaram tímia nuka umiatsrume. Nekas Yus nintimtustincha, tura chikich aints wait anentratnusha, tura nekas pengker aa nu turatnusha umiktinuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index