Search form

Mateo 9:11

11Yuwaar umisaramtai, fariseo ainau wína jearun Jesús iruntramunam yuwaun wainkaru asar, Jesúsa nuiniatiri ainaun iniinak:

—¿Atumin nuitamin warukaya kuikian juu ainaujai iruntrar yuwawa? Tura ¿waruka judío umirkatin chichaman umikchau ainaujai iruntrarsha yuwawa? —tiarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index