Search form

Filiposnum 1:27

27Tura Cristonam uwemratin chichamka timiá pengker asamtai, atumsha pengker aa nuke turataram. Tura asakrumin atumin jiisan, tura atumin jiitsuk yajá pujaknasha, atum pengker turamurmin anturkatasan wakerajrume. Tura mash metek iruntraram Cristo nekasampita tusaram chikich ainausha Cristonam uwemratin chicham mash metek nintimsaram ujaktaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index