Search form

Filiposnum 4:15

15Filiposnum pujuinautiram, nu nangkamtaik Cristonam uwemratin chichaman atumin ujakmau asaram, tura wisha Macedonia nungkanmaya jiinkin asamtai, chikich yaktanmaya Cristonu ainau kuikian suruscharu wainiatrumek, atumek maaketai turutsaram kuik irumraram akupturkamiarume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index