Search form

Apocalipsis 17:3

3Tura Yuse Wakani nintirun piatruku asamtai, karanma nunisnak Yuse awemamuri aints atsamunam wína jurukin asamtai, nuwan ni entsamtairin kapanniunam entsamkaun wainkamjai. Tura ni entsamtairi namangken Yusen pachis pasé chicham aarmaun wainkamjai. Tura entsamtairi siete (7) muuktinun wainkamja nuna antirisha diez (10) aun wainkamjai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index