Search form

Apocalipsis 20:9

9Tura Satanás waanmaya jiinkin asamtai, mash nungkanmaya ainau timiá untsuri kaunkar, paka nungkancha netkar mura wakaar, Yuse aintsri ainau pujutirin tentakar, Yuse aneetiri yaktancha Jerusalénnasha tentakarun wainkamjai. Tura Yus nayaimpinmaya jiin akupak nu aints ainaunka mash amukun wainkamjai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index