Search form

Romanam 1:16

Uwemratin chichame kakarmari pachis etserkamuri

16Mash aints ainau Yusnum uwemratin chichaman nekas kakaram aa nuna antukar, Criston nekasampita tusar uwemrarminuitai. Tura asamtai wikia nu chichaman etsertan pengké natsaamatsjai. Judío ainau nu chichaman eemkar antukaru asar uwemrarmin ainawai. Tura chikich nungkanmaya ainausha nu chichaman antukar uwemrarminuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index