Search form

Romanam 1:17

17Yus aints ainautin nu uwemratin chichaman nekamtikramau asamtai, nekas tunaarinchau pujusminuitrume tusa, iincha nekarmaji. Cristo nekasampita tinu asakrin, Yus: Nekas ame pengkeraitme turamji. Antsu chikich uwemratin chichamka pengké atsawai. Yaanchuik Yuse chichame etserin nuna pachis tu aarmiayi: “Yusen nekasampita tinauka tuke iwiaaku pujusartin ainawai.”

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index