Search form

Romanam 1:20

20Yus nu nangkamtaik mash aa nuna najanau asamtai, iikia Yuska wainchautiatrik, ni najanamuri mash wainu asar: Nekas Yus asa, ni kakarmari tuke nangkankashtinuitai tusar paan nekaatnuitji. Tura asamtai aints kichkisha: ¿Yus pujatsuash? Wikia nekatsjai, pengké tichatnuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index