Search form

Romanam 10:8

8Antsu Yus pengker awajsatasar wakerakrikia, Yuse aarmaurijai metek nintimratnuitji. Cristo nekasampita titaram tusar, chicham ii etserji nuka nuwaitai: “Yuse chichame umirtaka yumtichuitai. Nintimjaisha Yus nekasampita tusam, tura jangkemjaisha Yus nekasampita tusam ujaktinuitme,” tu aarmawaitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index