Search form

Romanam 12:1

¿Yus itiur miatrusrisha umirkatnuitji?

1Yatsur ainautiram umaarutirmesha, Yus atumin miatrusang wait anentramrau asamtai nunaka tajarme: Atumka Yusnau asaram, tura atumek wakerau asaram, Yus pengker awajsataram. Iwiaaku pujakrum, wína namangkur Yusnawaitai tusaram Yuse wakeramuri najanataram. Tu pujakrumka, Yus nekasrum pengker awajsatnuitrume. Yus tu pujustaram tusa wakerawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index