Search form

Romanam 12:19

19Wína aneetir ainautiram, atumin kajertaminamtaisha atumka yapaijtsuk, antsu Yus ningki wait wajaktiniun susati tusaram inaisataram. Yuse chichame tu aarmawaitai. Yus chichaak: “Tunau ainaun yapaijkiatnunka wiitjai. Wiki wait wajaktinnaka sukartinuitjai,” tawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index